دفترحقوقی آذربایجان

شماره جهت تعیین وقت مشاوره : 09030924344

دفترحقوقی آذربایجان

ارائه کننده خدمات حقوقی درایران وجمهوری آذربایجان

خدمات اخذویزا واقامت درایران وآذربایجان.توریستی ،کاری وتحصیلی

بیش از20سال تجربه

پیگیری وبه انجام رساندن ده ها پرونده حقوقی

درزمینه های مهاجرت ، تحصیل دردانشگاههای معتبرخارجی ،اخذویزا ،تأسیس شرکت وکارخانه وبسیاری موضوعات دیگر

باافتخاردرکنارشمابوده ، هستیم وخواهیم بود

مهندس هاشمی

مدیرومؤسس دفترحقوقی آذربایجان

سخن مدیرمؤسس دفترحقوقی آذربایجان

به سرانجام رساندن پرونده های شمادربهترین حالت ممکن سرلوحه کارماست

ماهمیشه برای انجام وبه نتیجه مطلوب رساندن کارهای شماازتمامی ابزارهای ممکن حدکثراستفاده راکرده ومیکنیم.درطول این 20 سال ارائه خدمات حقوقی برای هموطنان عزیزایرانی نهایت سعی مابرجلب رضایت حداکثری بوده 

همانطور که میدانید پیگیری کارهای اداری وحقوقی باتوجه به مراحل متعدد وپیچیدگی های قوانین ازکارهای وقتگیروبعضاً بسیارسخت ونفس گیربشمارمیروند.تیم حقوقی ما بانیروگرفتن ازاعتمادشماتمامی این مراحل راازابتداتاانتهاباجدیت پیگیری وتا به نتیجه مطلوب رساندن آنها لحظه ایی ازتلاش وکوشش دست برنمیدارند

چرااکثراًبرای انجام کارهای حقوقی خودبمارجوع میکنند ؟

دریافت حق الزحمه بعدازانجام کار

مامعمولاًحق الزحمه کاررابعدازانجام آن دریافت میکنیم واین بخاطراعتمادی است که شمابمادارید واینکه ما باید به‌کار خود ادامه دهیم و به هدف خود پایبند باشیم، چرا که این پشتکار و پایداری، اعتماد و شناخته شدن را به دنبال دارد.اعتمادی که از طریق کار سخت خود بدست می آوریم، گران‌بهاترین دارایی هایی هستند که داریم و کلید موفقیت ما هستند.

بخاطرمسائل مالی

اکثراًدراینگونه موارد نمیدانندکه برای پیگیری کارهای حقوقی خود چقدربایدهزینه کنند واینکه درقبال پول وزمانی که صرف میکنندآیابه نتیجه مطلوب میرسندیاخیر؟این یکی ازدلایلی هست که بیشترمشتریان بمارجوع میکنند چون سعی ماهمیشه این بوده وهست که کمترین هزینه های ممکن رادرنظربگیریم چون برای ما رضایت مشتریان اصل هست

دهها مشتری راضی

یکی ازمهمترین دلایلی که اکثراًبمارجوع میکنند سابقه مادر جلب رضایت مشتریان است .رضایت مشتریان، یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت کسب‌وکارهاست. و برای رسیدن به رضایت مشتری، عامل اساسی، کیفیت محصولات یا خدمات ارائه شده است. با این حال، عامل خطیر دیگری که گاهی از آن غافل می‌شود، رفتار کسب‌وکار با مشتریان است. مشتریان می‌خواهند ارزش داده شده، شنیده شده و احترام‌گذاشته شوند.

ما شکست ناپذیریم

شایداین یک شوخی بنظربیاید ولی باتکیه برتجربه چندین وچندساله ودانش فنی وروابط خوب بامسئولین امرمامیتوانی قاطعانه ادعاکنیم که دراکثرپرونده هاوکیس های حقوقی واداری موفقیت کامل راازآن خودمیکنیم ورضایت مشتریان سابق وفعلی مهرتأییدی است براین مدعاواینکه دراکثرموارد مسیرحرکت ومراحل وموانع برای ماکاملاًآشکارست بنابراین کمتردچارچالش میشویم

خدمات ما

مهمترین خدماتی که درزمینه های حقوقی امورمهاجرت انجام میدهیم 

اخذویزا

هرسفارت خانه ایی بنابرقوانین خود وکشورمتبوع خود ، شرایطی رابرای اخذروادید اعلام کرده اند

پذیرش دانشگاه

دررابطه باثبت نام وگرفتن پذیرش ازدانشگاه های معتبربین المللی وویزای تحصیلی

تأسیس شرکت

دررابطه باتأسیس شرکت یاخریدسهام ویادفاتر تجاری وتأسیس کارخانه وکارگاه

دعاوی حقوقی

دررابطه باپرونده های حقوقی درزمین های قوانین استخدامی ، ازدواج ، ترانزیت کالا وپرونده هایی ازیندست 

ترانزیت کالا

درزمینه صادرات وواردات انواع کالا ومسائل گمرکی وترخیص وهزینه هاومواردحقوقی مرتبط 

مسائل مالی وپولی

دررابطه بانقل وانتقال وجوه وبازکردن اعتباربین المللی وسرمایه گذاری  درطرح های بین المللی

Lisa's Story

“Vel, euismod pellentesque quis aliquet viverra tempor augue tristique imperdiet scelerisque vulputate cursus aenean ac gravida fusce enim urna ultrices dictum volutpat amet.”

“At pellentesque faucibus morbi morbi vel magna at eleifend mauris est nisl purus tellus magna volutpat elit quis nunc adipiscing mauris odio ornare nunc.”
Jammie White
“Est elit nulla risus a purus faucibus gravida tempus, magnis mauris tellus vitae bibendum faucibus id phasellus rutrum vel non quis pellentesque sem.”
Michael Johnson
“Elit id pretium, nec sit pretium massa nibh ut cursus auctor ac sociis proin justo, et commodo at maecenas magna.”
Julie Kyle